Women: Thailand Cyber Top Talent 2022 เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันแล้ว

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ “ผู้หญิง” ครั้งแรกของประเทศไทย – Woman Thailand Cyber Top Talent 2022 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Huawei โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิง ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กรหรือทั่วไป และส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่

รายละเอียดการแข่งขัน

ระดับการแข่งขัน: แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติ: เป็นผู้หญิงหรือเพศสภาพเป็นหญิง สัญชาติไทย
การรับสมัคร: เป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
การแข่งขัน: แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกแบบ Online และรอบชิงชนะเลิศแบบ On-site
ปิดรับสมัคร: 10 ธันวาคม 2022
รายละเอียด: https://ctf.in.th/womenctf2022/

** ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีสิทธิ์เข้าอบรมพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์ทั้งทางด้าน Defensive (Blue Team) และ Offensive (Red Team) ผ่านระบบ Online วันที่ 11 ธันวาคม 2022

รูปแบบและกติการการแข่งขัน

  • รอบคัดเลือกแบบ Online วันที่ 11 ธันวาคม 2022
  • รอบชิงชนะเลิศแบบ On-site วันที่ 18 ธันวาคม 2022 เวลา 9:00 – 17:00 น.
  • แข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy คือ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์ โดยมี 2 หัวข้อ คือ Blue Team และ Red Team

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

from:https://www.techtalkthai.com/women-thailand-cyber-top-talent-2022/